Monday, 6 October 2014

Baca jak sia

Hm haiiiii hahahahaha okey mok start cta tok. pd suatu ari tekkkk adala biak tek nak ngis sgal dmain nma bpk ohhh drama queen~ hahahaha alu lah ketua nya tekkk tg ada ngagak ke kls yohhhh. lu pailang lu gangster ma! hahahaha dtepok tgn lu denyattt wekkss hahaha ku tetak jk. Alu lah nya tek ngadu sia sitok. Smpe ke pesbukkk nk diadu juakk aihh2. bi kau ya yarabbi broken na. google trnslte nak pok? hahahahaha u quite us tmr k hahahaha tmr is quite. hahahaha pereii org bca pokk bait sik malu. dhla btag pa suma. nyuroh likers byk kali hahahahahhahaha sik mnt la nk bklae ngn kau. kmkrg gik tauk nak ne bgs nak ne burok. klae cmya kdk sik matured tokko haaaa. ajak ko dak berok klae nun gak. kau kalah kali hahahaha dhla ngnok org nerd eee paka retii pia. ko lm tauk kmkrg tok nerd kah sik haha k lah mlsku gik sekda guna pokk. bgs ku diam jak. STFU babitchhhh.

No comments: